Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 01.4.2013

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2013/2014 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2012/2013 str. 38 ).

Termín odovzdania diplomovej práce AI: 02.05.2014 do 15:00hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV: 26.05.2014 do 15:00hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 30.05.2014 do 15:00 hod.

Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24) Prosím študentov ktorí majú školiteľa z iného pracoviska ako je KAI, aby toto oznámili pri odovzdávaní prác.

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce, ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do každej odovzdanej práce (do jednej práce originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).
 3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
  1. 3x diplomovú alebo 2x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
  2. 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
  5. Elektronická príloha ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )


 • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 2. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 a THESES(v roku 2014 zabezpečuje KAI)
 3. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k obidvom protokolom o originalite (2ks, sekretariát katedry, DD.MM.RRRR pre diplomové práce, DD.MM.RRRR pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudok oponenta v prípade diplomových prác.


Revision as of 10:29, 3 April 2014 by Slobodova (Talk | contribs)