Line 5: Line 5:
 
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2014/2015 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2014/2015 str. 38 ).
 
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2014/2015 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2014/2015 str. 38 ).
  
Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2015 (pondelok)''' do '''15:00'''hod.<br>
+
Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2015 (pondelok)''' do '''18:00'''hod.<br> (upravené 30.4.2015)
 
Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.05.2015 (pondelok)''' do '''15:00'''hod.<br>
 
Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.05.2015 (pondelok)''' do '''15:00'''hod.<br>
 
Termín odovzdania bakalárskej práce: '''29.5.05.2015 (piatok)''' do '''15:00''' hod. <br>
 
Termín odovzdania bakalárskej práce: '''29.5.05.2015 (piatok)''' do '''15:00''' hod. <br>

Revision as of 14:01, 30 April 2015

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 29.1.2015

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2014/2015 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2014/2015 str. 38 ).

Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2015 (pondelok) do 18:00hod.
(upravené 30.4.2015) Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.05.2015 (pondelok) do 15:00hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 29.5.05.2015 (piatok) do 15:00 hod.

Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24) Prosím študentov ktorí majú školiteľa z iného pracoviska ako je KAI, aby toto oznámili pri odovzdávaní prác.

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

  1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP), ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do každej odovzdanej práce (do jednej práce originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
  2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).
  3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
    1. 3x diplomovú alebo 3x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
    2. 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK (študent, knižnica, archív)
    3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
    4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
    5. Elektronická príloha ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )


  • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

  • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

  1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
  2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
  3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
  4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2015 pre diplomové práce, DD.MM.2015 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

  1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
  2. Zabezpečiť posudky.