(24 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{DISPLAYTITLE:Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác}}
 
= Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác =
 
= Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác =
  
Aktualizované: apríl 2017
+
Aktualizované: máj 2020
  
 
Odporúčame prečítať si [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ informácie fakulty o záverečných prácach].
 
Odporúčame prečítať si [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ informácie fakulty o záverečných prácach].
  
 
[[Media:vzor_prace.pdf|Vzor prvých strán záverečnej práce]]
 
[[Media:vzor_prace.pdf|Vzor prvých strán záverečnej práce]]
 +
 +
* Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce
  
 
== Termíny ==
 
== Termíny ==
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2016/2017
+
[[Important Dates for State Examinations and Final Theses/sk|Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác]]
 
+
* Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2017 (štvrtok)''' do '''14:00''' hod.
+
* Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''2017 (xxxxx)''' do '''14:00''' hod.
+
* Termín odovzdania bakalárskej práce: <del>'''16.05.2017 (utorok)'''</del> '''02.06.2017 (piatok)''' do '''14:00''' hod.
+
* Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: '''2017''' (xxxxx) do '''xx:00''' hod.
+
  
 
Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.
 
Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.
 +
 +
zo zápisnice pre rok 2020 odovzdávanie prác:
 +
 +
5. Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom AIS2.
 +
 +
6. Študent odovzdáva na archiváciu v knižnici vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce v počte 1 kus. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení.
 +
 +
POZNÁMKA sekretariát KAI: práca do knižnice sa odovzdáva zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI
 +
 +
7. Študent odovzdáva dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského v Bratislave. Termín na odovzdanie týchto zmlúv je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak pošle poštou na poštovú adresu fakulty, a to najneskôr päť pracovných dní pred termínom konania obhajoby. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky na zásielke.
 +
 +
POZNÁMKA sekretariát KAI: licenčné zmluvy sa odovzdávajú zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI
 +
 +
8. Posudok vedúceho a oponenta práce sa odovzdáva elektronicky prostredníctvom AIS2 a podpísané posudky sa posielajú poštou, pričom vedúci práce sa vo svojom posudku vyjadrí aj k výsledkom v protokoloch o originalite.
 +
 +
POZNÁMKA sekretariát KAI: prosím aby ste zaslali aj 1x titulný list môžete aj elektronicky na adresu  zdenka.slobodova(@)fmph.uniba.sk, poštová adresa na odoslania práce s licenčnými zmluvami
 +
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky;
 +
Univerzity Komenského;
 +
Zdenka Slobodová, KAI;
 +
Mlynská dolina;
 +
842 48 Bratislava
 +
 +
ak mi napíšete na mail správu, že ste prácu zaslali hneď ako ju prevezmem potvrdím doručenie.
 +
 +
študenti KAI ak vám nebude niečo jasné prihláste sa aj do skupiny https://www.facebook.com/groups/2412389739052629/ určite vám odpoviem v rámci mojich možností.
  
 
== Úlohy študenta ==
 
== Úlohy študenta ==
  
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce '''(ZP)''' '', ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, <span style="text-decoration: line-through;">garant</span>). Podpísané ZP je potrebné '''zviazať do každej odovzdanej práce''' (do jednej práce '''originál''', do zvyšných stačia kópie) a '''nascanovanú kópiu bez podpisov priložiť aj do elektronickej verzie práce'''.
+
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce '''(ZP)''' '', ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, <span style="text-decoration: line-through;">garant</span>). Podpísané ZP je potrebné '''zviazať do odovzdanej práce''' (do práce '''originál''' podpísaný MODRÝM perom) a '''nascanovanú kópiu bez podpisov priložiť do elektronickej verzie práce'''.
# Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).  
+
# Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy '''v slovenskom jazyku''' (jeden štvorstranový PDF súbor). K bakalárskej práci treba odovzdať aj elektronickú prílohu (ZIP-súbor) v ktorej musia byť:
# Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
+
## všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
## 3x diplomovú alebo 3x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať '''TEPELNOU väzbou'''
+
## akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
## 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK - Univerzita Komenského (študent, knižnica, archív)  
+
## k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
## 1x kópia '''titulného listu''' práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )  
+
# Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte AI I24):
 +
## 1x diplomovú alebo 1x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (knižnica) - stačí zviazať '''TEPELNOU väzbou'''
 +
##* Dbajte aby '''podpisy''' - originál boli vždy, všade jedine '''modrým''' perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
 +
##* Práce môžu byť tlačené už aj obojstranne.
 +
## 2x vytlačiť a dodať s vlastnoručným podpisom ako autor, perom píšucim modrou farbou, stiahnuté licenčné zmluvy '''v slovenskom jazyku''' (jeden štvorstranový PDF súbor obsahujúci zmluvu so Slovenskou Republikou a Univerzitou Komenského).
 +
## 1x kópia '''titulného listu''' práce (archív ŠO)( titulný list nie je totožný s obálkou práce )  
 
## 1x kópia '''ZP''' (archív ŠO)
 
## 1x kópia '''ZP''' (archív ŠO)
## Elektronická príloha  ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
+
## Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.
  
# '''čísla študijných odborov''' pre účely titulného listu záverečnej práce :
 
## 2511 Aplikovaná informatika
 
## 2503 Kognitívna veda
 
  
 
* '''Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce'''
 
* '''Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce'''
Line 44: Line 69:
 
# '''Predtým ako študent prácu vytlačí''': Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, <span style="text-decoration: line-through;">1x garant</span>)
 
# '''Predtým ako študent prácu vytlačí''': Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, <span style="text-decoration: line-through;">1x garant</span>)
 
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2017 pre diplomové práce, DD.MM.2017 pre bakalárske práce)
+
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)
  
 
== Úlohy katedry ==
 
== Úlohy katedry ==

Latest revision as of 23:06, 13 May 2020

Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: máj 2020

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

 • Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce

Termíny

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.

zo zápisnice pre rok 2020 odovzdávanie prác:

5. Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom AIS2.

6. Študent odovzdáva na archiváciu v knižnici vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce v počte 1 kus. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení.

POZNÁMKA sekretariát KAI: práca do knižnice sa odovzdáva zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI

7. Študent odovzdáva dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského v Bratislave. Termín na odovzdanie týchto zmlúv je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak pošle poštou na poštovú adresu fakulty, a to najneskôr päť pracovných dní pred termínom konania obhajoby. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky na zásielke.

POZNÁMKA sekretariát KAI: licenčné zmluvy sa odovzdávajú zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI

8. Posudok vedúceho a oponenta práce sa odovzdáva elektronicky prostredníctvom AIS2 a podpísané posudky sa posielajú poštou, pričom vedúci práce sa vo svojom posudku vyjadrí aj k výsledkom v protokoloch o originalite.

POZNÁMKA sekretariát KAI: prosím aby ste zaslali aj 1x titulný list môžete aj elektronicky na adresu zdenka.slobodova(@)fmph.uniba.sk, poštová adresa na odoslania práce s licenčnými zmluvami Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Univerzity Komenského; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava

ak mi napíšete na mail správu, že ste prácu zaslali hneď ako ju prevezmem potvrdím doručenie.

študenti KAI ak vám nebude niečo jasné prihláste sa aj do skupiny https://www.facebook.com/groups/2412389739052629/ určite vám odpoviem v rámci mojich možností.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP) , ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do odovzdanej práce (do práce originál podpísaný MODRÝM perom) a nascanovanú kópiu bez podpisov priložiť do elektronickej verzie práce.
 2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy v slovenskom jazyku (jeden štvorstranový PDF súbor). K bakalárskej práci treba odovzdať aj elektronickú prílohu (ZIP-súbor) v ktorej musia byť:
  1. všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
  2. akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
  3. k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
 3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte AI I24):
  1. 1x diplomovú alebo 1x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (knižnica) - stačí zviazať TEPELNOU väzbou
   • Dbajte aby podpisy - originál boli vždy, všade jedine modrým perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
   • Práce môžu byť tlačené už aj obojstranne.
  2. 2x vytlačiť a dodať s vlastnoručným podpisom ako autor, perom píšucim modrou farbou, stiahnuté licenčné zmluvy v slovenskom jazyku (jeden štvorstranový PDF súbor obsahujúci zmluvu so Slovenskou Republikou a Univerzitou Komenského).
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nie je totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
  5. Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.


 • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.