Modelovacie a renderovacie techniky 1-AIN-535

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Modelovacie a renderovacie techniky (1-AIN-535)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Modelling and Rendering Techniques (Materials)
Informačný list: Informačný list 1-AIN-535 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s modelovacími a renderovacími technikami.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne