Úvod do deklaratívneho programovania 1-AIN-505

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do deklaratívneho programovania (1-AIN-505)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), K - kurz (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-505-udp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-505 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Paul J. Voda, CSc., Mgr. Ján Kľuka
E-mail: voda@fmph.uniba.sk, kluka@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka

Popis predmetu:

Oboznámiť sa so základnými technikami a dátovými štruktúrami deklaratívnej paradigmy programovania, použiteľnými vo väčšine deklaratívnych jazykov (LISP, ML, Haskell, Prolog). Získať iný pohľad na programovanie ako v imperatívnej objektovoorientovanej paradigme.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 14:50, 22 September 2009 by Kluka (Talk | contribs)