Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:08, 30 October 2019Petrovic (Talk | contribs). . (1,990 bytes) (+1,990). . (Vytvorená stránka „== Iné cvičné zadanie midtermu TIS == ''naspäť'' Európska centrálna banka urobila analýzu finančných tokov z a do Eur...“)