Diskrétna matematika (2) 1-AIN-160

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Diskrétna matematika (2) (1-AIN-160)
Prerekvizity: 1-AIN-120 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/dm2/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-160 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

This lecture provides students with the mathematical foundations of computer science. Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!

(Presmerované z Discrete Mathematics 2)