naspäť na podrobnú špecifikáciu programu...

Výskum na našej katedre je zameraný na Počítačovú grafiku a videnie, Umelú inteligenciu, Kognitívne vedy a Deklaratívne programovanie. Tomu zodpovedajúc, náš magisterský program obsahuje predmety predovšetkým z týchto oblastí.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov magisterského programu Aplikovaná informatika

Garantom tohto programu je Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 120 kreditov
  2. absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
  3. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.

Riadky nasledujúcej tabuľky obsahujú tieto stĺpce:

  • ECTS kód predmetu, názov predmetu, jeho časť a meno učiteľa (prípadne skratku katedry),
  • prerekvizity, t.j. predmety, ktoré podmieňujú absolvovanie tohto predmetu. Prerekvizity sú označené kódom predmetu a sú informatívne alebo povinné (označené výkričníkom),
  • odporučený rok štúdia / semester, v ktorom je predmet nasadzovaný v rozvrhu,
  • forma (K-kurz, P-prednáška, C-cvičenie, S-seminár, L-laboratórne cvičenie, X-prax, O-odborné sústredenie, D-diplomová práca, I-iná forma výučby) a rozsah výučby (t = týždeň, d = deň),
  • počet kreditov,
  • spôsob hodnotenia v percentách (cez semester / v skúšobnom období), konkrétne podmienky sú v informačnom liste predmetu,
  • "S" na konci riadku signalizuje, že predmet sa v tomto akademickom roku nevyučuje (je suspendovaný),

Prosím, všimnite si, že okrem nasledujúcich predmetov si každý študent môže vybrať predmety zo širokej sady celofakultných predmetov na fakultných stránkach.

Revision as of 08:05, 23 October 2015 by Durikovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)