m
m (Kategorizacia)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
= Bakalársky program v Aplikovanej informatike =
 
= Bakalársky program v Aplikovanej informatike =
 
[[Bachelor program in Applied Informatics|naspäť na podrobný rozpis programu...]]
 
  
 
Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.
 
Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.

Revision as of 18:38, 26 August 2015

Bakalársky program v Aplikovanej informatike

Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Na týchto stránkach nájdete úplnú špecifikáciu štúdijného programu: zoznam predmetov s krátkym popisom, linky na učiteľov a stránky jednotlivých predmetov ako i linky na informačné listy.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 180 kreditov
  2. absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
  3. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.


Riadky nasledujúcej tabuľky obsahujú tieto stĺpce:

  • ECTS kód predmetu, názov predmetu, jeho časť a meno učiteľa (prípadne skratku katedry),
  • prerekvizity, t.j. predmety, ktoré podmieňujú absolvovanie tohto predmetu. Prerekvizity sú označené kódom predmetu a sú informatívne alebo povinné (označené výkričníkom),
  • odporučený rok štúdia / semester, v ktorom je predmet nasadzovaný v rozvrhu,
  • forma (K-kurz, P-prednáška, C-cvičenie, S-seminár, L-laboratórne cvičenie, X-prax, O-odborné sústredenie, D-diplomová práca, I-iná forma výučby) a rozsah výučby (t = týždeň, d = deň),
  • počet kreditov,
  • spôsob hodnotenia v percentách (cez semester / v skúšobnom období), konkrétne podmienky sú v informačnom liste predmetu,
  • "S" na konci riadku signalizuje, že predmet sa v tomto akademickom roku nevyučuje (je suspendovaný),

Prosím všimnite si, že okrem týchto predmetov musí každý študent absolvovať predmet "Anglický jazyk (4)" najneskôr v 6. semestri a takisto aspoň dva semestre "Telesná výchova a šport" a môžete si zapísať ďalšiu telesnú výchovu počas zostávajúcich rokov štúdia. Okrem toho si môžete vybrať zo širokej ponuky celofakultných predmetov na fakultných stránkach.