m (Kategorizacia)
(Mierna aktualizácia, vyhodenie opisu neexistujúcej tabuľky, kategorizacia)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
= Bakalársky program v Aplikovanej informatike =
+
= Charakteristika a podmienky bakalársky program v Aplikovanej informatike =
  
 
Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.
 
Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.
Line 6: Line 6:
 
Pozri tiež: [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
 
Pozri tiež: [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
  
Garantom programu je [[Maria Markosova|Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
Garantom programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
+
Na týchto stránkach nájdete úplnú špecifikáciu štúdijného programu: zoznam predmetov s krátkym popisom, linky na učiteľov a stránky jednotlivých predmetov ako i linky na informačné listy.
+
  
 
Na absolvovanie programu musí študent:
 
Na absolvovanie programu musí študent:
# získať 180 kreditov
+
# získať 180 kreditov;
# absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
+
# absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov;
# úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.
+
# úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu; prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.
 
+
 
+
Riadky nasledujúcej tabuľky obsahujú tieto stĺpce:
+
* ECTS kód predmetu, názov predmetu, jeho časť a meno učiteľa (prípadne skratku katedry),
+
* prerekvizity, t.j. predmety, ktoré podmieňujú absolvovanie tohto predmetu. Prerekvizity sú označené kódom predmetu a sú informatívne alebo povinné (označené výkričníkom),
+
* odporučený rok štúdia / semester, v ktorom je predmet nasadzovaný v rozvrhu,
+
* forma (K-kurz, P-prednáška, C-cvičenie, S-seminár, L-laboratórne cvičenie, X-prax, O-odborné sústredenie, D-diplomová práca, I-iná forma výučby) a rozsah výučby (t = týždeň, d = deň),
+
* počet kreditov,
+
* spôsob hodnotenia v percentách (cez semester / v skúšobnom období), konkrétne podmienky sú v informačnom liste predmetu,
+
* "S" na konci riadku signalizuje, že predmet sa v tomto akademickom roku nevyučuje (je suspendovaný),
+
  
Prosím všimnite si, že okrem týchto predmetov musí každý študent absolvovať predmet "Anglický jazyk (4)" najneskôr v 6. semestri a takisto aspoň dva semestre "Telesná výchova a šport" a môžete si zapísať ďalšiu telesnú výchovu počas zostávajúcich rokov štúdia. Okrem toho si môžete vybrať zo širokej ponuky celofakultných predmetov na [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1MXX.html fakultných stránkach].
+
Prosím všimnite si, že okrem odborných povinných predmetov musí každý študent absolvovať predmet "Anglický jazyk (4)" najneskôr v 6. semestri a takisto aspoň dva semestre "Telesná výchova a šport" a môžete si zapísať ďalšiu telesnú výchovu počas zostávajúcich rokov štúdia. Okrem toho si môžete vybrať zo širokej ponuky celofakultných predmetov na [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1MXX.html fakultných stránkach].

Revision as of 18:43, 26 August 2015

Charakteristika a podmienky bakalársky program v Aplikovanej informatike

Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 180 kreditov;
  2. absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov;
  3. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu; prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.

Prosím všimnite si, že okrem odborných povinných predmetov musí každý študent absolvovať predmet "Anglický jazyk (4)" najneskôr v 6. semestri a takisto aspoň dva semestre "Telesná výchova a šport" a môžete si zapísať ďalšiu telesnú výchovu počas zostávajúcich rokov štúdia. Okrem toho si môžete vybrať zo širokej ponuky celofakultných predmetov na fakultných stránkach.