Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:29, 27 September 2017Srol (Talk | contribs). . (337 bytes) (-5,729). . (Nahrádzam stránku textom „{{CourseHeader | code = 2-IKV-116 <!-- Kód predmetu--> | title = Metodológia empirického výskumu <!-- Úplný názov predmetu --> | otherprograms...“)
  • (cur | prev) 16:48, 22 September 2017Kluka (Talk | contribs). . (6,066 bytes) (+6,066). . (Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-IKV-116 <!-- Kód predmetu--> | title = Metodológia empirického výskumu <!-- Úplný názov predmetu --> | otherprograms = <!--...“)