(Úprava hodnotenia teoretických úloh – 50% z každej sady)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
 +
;21. 2. 2018
 +
: Upravili sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania predmetu]].
 
;18. 2. 2018
 
;18. 2. 2018
 
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
 
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
Line 97: Line 99:
  
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
* zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
+
# Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
** <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>;
+
#* <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
* odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní [[#pravidla-uloh|pravidiel pre sady úloh]];
+
# Získať aspoň 50%-né hodnotenie z&nbsp;teoretickej časti '''každej''' sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a [[#pravidla-uloh|pravidiel pre sady úloh]].
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
+
#* Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
* celkovo získať aspoň 50 bodov (súčet miním '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu!).
+
#* Študent(ka) má '''2-krát''' za semester právo vrátené riešenie '''prepracovať''' a&nbsp;znova odovzdať do 3&nbsp;dní.
 +
# Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]].
 +
# Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu!
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].  
Line 111: Line 115:
 
!colspan="2"|Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 
!colspan="2"|Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20    ||  10  || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
+
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20    ||  50&nbsp;% z&nbsp;'''každej''' sady úloh || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
 
|-
 
|-
 
|Sady úloh – praktická časť || 30    ||  15  || Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
 
|Sady úloh – praktická časť || 30    ||  15  || Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
Line 145: Line 149:
 
:Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
 
:Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
 
:Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
 
:Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
;Čitateľnosť a rozsah
 
:Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu. Vyhradzujeme si právo '''vrátiť''' nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia, pričom '''1-krát''' za semester má študent právo vrátené riešenie '''prepracovať''' a&nbsp;znova odovzdať do 3&nbsp;dní.
 
 
;Odovzdávanie praktických úloh
 
;Odovzdávanie praktických úloh
 
:Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 
:Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

Revision as of 14:19, 21 February 2018

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

21. 2. 2018
Upravili sme podmienky absolvovania predmetu.
18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Literatúra

Sady úloh a ďalšie materiály

Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre sady úloh.

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ
2AIN1 streda 14:50 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
  • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
 2. Získať aspoň 50%-né hodnotenie z teoretickej časti každej sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a pravidiel pre sady úloh.
  • Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
  • Študent(ka) má 2-krát za semester právo vrátené riešenie prepracovať a znova odovzdať do 3 dní.
 3. Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním nepostačuje na absolvovanie predmetu!

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 50 % z každej sady úloh Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická časť 30 15 Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.
Odovzdávanie praktických úloh
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.


Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne