m (Rozvrh výučby a konzultácií: k teoretickym cviceniam)
m (Rozvrh výučby a konzultácií)
Line 76: Line 76:
 
|2AIN1
 
|2AIN1
 
|streda
 
|streda
|16:30
+
|14:50
 
|I-H6
 
|I-H6
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]

Revision as of 01:47, 19 February 2018

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Literatúra

Sady úloh a ďalšie materiály

Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre sady úloh.

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ
2AIN1 streda 14:50 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

  • zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
    • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti;
  • odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní pravidiel pre sady úloh;
  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov (súčet miním nepostačuje na absolvovanie predmetu!).

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 10 Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická časť 30 15 Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.
Čitateľnosť a rozsah
Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu. Vyhradzujeme si právo vrátiť nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia, pričom 1-krát za semester má študent právo vrátené riešenie prepracovať a znova odovzdať do 3 dní.
Odovzdávanie praktických úloh
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.


Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne