Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:41, 25 September 2018Petrovic (Talk | contribs). . (3,546 bytes) (+3,546). . (Vytvorená stránka „== Tvorba informačných systémov - prednášky 2017 == * 26.09. Úvodná prednáška, plán na semester * 03.10. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis2new...“)