Vedecko-technické výpočty 1-AIN-515

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vedecko-technické výpočty (1-AIN-515)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://atlas11.dnp.fmph.uniba.sk/~stavina/algoritmy/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-515 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Šťavina, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
E-mail: pavel.stavina@fmph.uniba.sk, masarik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://atlas11.dnp.fmph.uniba.sk/~stavina/ http://masarik.dnp.fmph.uniba.sk/

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov so základmi analýzy dát a numerickými metódami výpočtov v teoretickej a experimentálnej fyzike

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne