(Termíny: 2016/17)
(Termíny: 2016/17)
Line 68: Line 68:
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;9. 5. 2016
+
;30. 8. 2016 o 9h.
 +
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok pre akadem. rok 2015/2016
 +
;28. 4. 2017
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;22.6. až 23.6.2016
+
;19. 6. – 30. 6. 2017
 
:Riadny termín štátnych skúšok  
 
:Riadny termín štátnych skúšok  
;30. 8. 2016 o 9h.  
+
;21. 8. – 31. 8.  2017
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
 
</div>
 
</div>

Revision as of 13:31, 22 August 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Štátne skúšky

Termíny

30. 8. 2016 o 9h.
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok pre akadem. rok 2015/2016
28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015