m
(Študijný plán: Zápis 2016/17)
Line 44: Line 44:
 
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov – odporúčanie tútorov]]
 
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov – odporúčanie tútorov]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
[http://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/pre-studentov/article/opravny-zapis-v-letnom-semestri-20152016/ Opravný zápis v letnom semestri]:
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis v akademickom roku 2016/2017]
*;do 28. 2. 2016
+
*:v AIS
+
*;do 3. 3. 2016
+
*:potvrdenie referentkou študijného oddelenia
+
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">

Revision as of 13:26, 22 August 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Záverečné práce

Termíny

16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác
3.8.2016
Odovzdanie bakalárskych prác obhajovaných na augustovom opravnom a náhradnom termíne štátnych skúšok

Štátne skúšky

Termíny

9. 5. 2016
Podanie prihlášok na štátne skúšky
22.6. až 23.6.2016
Riadny termín štátnych skúšok
30. 8. 2016 o 9h.
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015