m
(Nová verzia pre r. 2015/16 s novou štruktúrou)
Line 2: Line 2:
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
  
Prečítajte si [[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Popis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]]
+
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si [[Description of Bachelor program in Applied Informatics|opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
  
Garantom programu je [[Maria Markosova|Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
  
Od školského roka 2010/2011 platí nový študijný program (pre všetky ročníky).
+
'''Tútormi''' sú
Je zverejnený aj v informačnom systéme, zapísaní študenti si ho môžu pozrieť aj tam. Došlo len k niekoľko málo zmenám oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom platil: [[Bachelor program in Applied Informatics 2009 2010/sk|Bakalársky program 2009/2010]].
+
[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]],
 +
[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 +
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  
Platia tieto prechodné ustanovenia:
+
== Oznamy ==
  
# Všetci študenti idú '''podľa novej akreditácie'''.
+
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
# Študenti, ktorí '''ukončia štúdium v školskom roku 2010/2011''' nemusia na ukončenie štúdia absolvovať predmet 1-AIN-211 (Úvod do teoretickej informatiky), 6 kreditov
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
# Nasledujúce predmety sú buď obsahové ekvivalenty a študent, ktorý splnil príslušný predmet v starej akreditácii nemusí absolvovať jeho obsahový ekvivalent v novej akreditácii (a zarátavajú sa do príslušných blokov), alebo je možné jeden predmet nahradiť druhým.
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
#* 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3) (povinný) 5 kreditov (starý program) -> 1-AIN-171 Programovanie (3) (povinný) 5 kreditov. Študent sa môže rozhodnúť absolvovať 1-AIN-171, v takom prípade sa mu 1-AIN-220 započíta ako výberový predmet.
+
#* 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 5 kreditov (starý program) -> 1-AIN-131 Tvorba informačných systémov (povinný) 6 kreditov. Študent sa môže rozhodnúť absolvovať 1-AIN-131, v takom prípade sa mu 1-INF-515 započíta ako výberový predmet
+
#* 1-INF-540 Geometria pre grafikov (povinne voliteľný, blok teoretických predmetov) 5 kreditov, (starý program) -> 1-MAT-551 Geometria pre grafikov 1 (povinne voliteľný, blok teoretických predmetov) 5 kreditov
+
#* 1-INF-550 Webovská grafika (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov)  5 kreditov (starý program) -> 1-MAT-560 Webovská grafika (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 5 kreditov
+
#* 1-INF-505 Hypermediálne systémy (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 6 kreditov -> 1-AIN-636 Moderný prístup k web-dizajnu (povinne voliteľný, blok apl. predmetov) 6 kreditov
+
#* 1-INF-510 UNIX pre administrátorov (povinne voliteľný, blok aplikovaných    predmetov) 4 kredity -> 1-INF-511 UNIX pre administrátorov (povinne voliteľný, blok aplikovaných predmetov) 4 kredity   
+
# Študenti, ktorí '''ukončia štúdium najneskôr v školskom roku 2011/2012''' si môžu zarátať ako povinne voliteľné predmety v príslušnom bloku aj nasledujúce predmety podľa starej akreditácie, ak ich '''absolvovali najneskôr v školskom roku 2009/2010'''.
+
#* 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských a  (4 kredity, blok povinne voliteľných aplikovanýc predmetov)
+
#* 1-INF-500 Databázy (6 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
+
#* 1-AIN-520 Štatistické výpočty (4 kredity, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
+
#* 1-AIN-525 Programovacie techniky v C++ (5 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
+
#* 1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky (6 kreditov, blok povinne voliteľných aplikovaných predmetov)
+
#* 1-INF-545 Geometrické transformácie (4 kredity, blok povinne voliteľných teoretických predmetov)
+
  
 +
=== Zápis 2015/2016 ===
 +
Termíny [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 zápisu študentov] podľa ročníkov:
 +
* 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
 +
* 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
 +
* 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.
  
<small>Predmety, ktoré majú na konci riadku '''s''' sú v tomto roku suspendované</small>
+
== Študijný plán ==
  
<small>Tento zoznam nie je so 100% zárukou, študenti si podrobnosti overia v informačnom systéme, na štúdijnom oddelení alebo u vyučujúcich.</small>
+
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá aktuálneho študijného programu]
 +
* [[AIN transition 2015|Povinnosti a odporúčania pri prechode na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
  
'''Povinné predmety'''
+
== Záverečné práce ==
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 +
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 +
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
  
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
== Štátne skúšky ==
|-
+
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z predmetov:
|1-MXX-110||Telesná výchova a šport (1)||KTF|| ||1/Z||C2||0||0/100
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
|-
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
|1-MXX-120||Telesná výchova a šport (2)||KTF|| ||1/L||C2||0||0/100
+
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
|-
+
* Termíny:
|1-AIN-110||[[Mathematics 1|Matematika (1)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.]|| ||1/Z||K4||6||50/50
+
** [[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 27. augusta 2015]]
|-
+
|1-AIN-120||[[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]||[[Jan Komara|Komara J.]]|| ||1/Z ||K4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-130||[[Programming 1|Programovanie (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/Z ||P4,C2||8||0/100
+
|-
+
|1-AIN-140||[[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]||[http://www.dep.fmph.uniba.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=217 Fischer Ľ.] || ||1/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-150||[[Mathematics 2|Matematika (2)]]|| [http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] ||1-AIN-110! ||1/L||K4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-160||[[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]||[[Jan Komara|Komara J.]] ||1-AIN-120!||1/L||K4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-170||[[Programming 2|Programovanie (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]]||1-AIN-130!||1/L||P2,C2||6||0/100
+
|-
+
|1-AIN-180||[[Operating Systems|Princípy počítačov - Operačné systémy]]||[http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/ Tomcsányi P.]|| ||1/L ||K4||5||75/25
+
|-
+
|1-AIN-210||[[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] ||1-AIN-170!||2/Z||K4||5||0/100
+
|-
+
|1-AIN-211||[[Introduction to Theoretical Computer Science|Úvod do teoretickej informatiky]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||2/Z||P2,C2||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-171||[[Programming 3|Programovanie (3)]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyarfáš F.]] || ||2/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-230||[[Project 1|Ročníkový projekt (1)]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan L.]] || ||2/Z ||S1||1||100/0
+
|-
+
|1-INF-260||Počítačové siete||Bebják A. || ||2/L ||P3||4||0/100
+
|-
+
|1-AIN-240||[[Graphical Systems Visualization Multimedia|Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá]]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.] || ||2/L ||K3||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-250||[[Fundamentals of Enterprise and Management|Základy podnikania a manažmentu]]||[http://old.fm.uniba.sk/katedry/ksp/others_links/papula.htm Papula J.] || ||2/L ||K2||3||0/100
+
|-
+
|1-AIN-260||[[Project 2|Ročníkový projekt (2)]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]] || ||2/L ||S1||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-131||[[Information Systems Development|Tvorba informačných systémov]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]]|| ||3/Z||K4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-132||[[BSc Intro|Úvod do BSc práce]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/Z ||S1||1||100/0
+
|-
+
|1-AIN-910||[[BSc Project|BSc Projekt]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]], [[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||3/L ||D||5||0/100
+
|-
+
|1-AIN-920||[[BSc Seminar|BSc Seminár]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/L ||S1||1||100/0
+
|}
+
  
'''Povinne-voliteľné predmety'''<br>
+
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
''výber podľa podmienok v blokoch, spolu 48 kreditov v 2 blokoch''
+
  
* Blok Cudzie jazyky, ''povinné min. 2 kredity''
+
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >]]
  
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
__NOTOC__
|-
+
|1-MXX-232||Anglický jazyk (4)||KJP|| ||2/Z ||C2||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-232||Anglický jazyk (4)||KJP|| ||2/L ||C2||2||50/50
+
|}
+
 
+
* Blok teoretických predmetov, ''povinný výber: 12 kreditov''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-AIN-505||[[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]||[[Jan Kluka|Kľuka J.]], [[Pavol Voda|Voda P.]] || ||1/L ||L1,P2||4||60/40
+
|-
+
|1-INF-215||[http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/ Formálne jazyky a automaty (1)]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rovan/ Rovan B.] || ||2/Z ||P3,C1||6||30/70
+
|-
+
|1-AIN-410||[[Mathematics 3|Matematika (3)]]||??? || ||2/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-INF-210||Úvod do matematickej logiky|||Toman E., Šuster B. || ||2/Z ||P2,C2||6||20/80
+
|-
+
|1-AIN-625||[[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]||[[Jan Komara|Komara J.]] || ||2/Z ||K4||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-470||[[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]||[[Jan Komara|Komara J.]] || ||2/L ||K4||6||60/40
+
|-
+
|1-AIN-430||[[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||3/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-411||[[Introduction to Computer Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]||[[Martin Homola|Homola M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||2/L ||P2,C2||5||50/50&nbsp;'''S'''
+
|-
+
|1-INF-310||Tvorba efektívnych algoritmov||Ďuriš P. || ||3/Z||P3,C1||6||30/70
+
|-
+
|1-INF-430||Teória grafov||Škoviera M.|| ||3/Z||P3,C1||6||70/30
+
|-
+
|1-AIN-360||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 1|Základy umelej inteligencie (1)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||3/Z ||P2,C2||6||40/60
+
|-
+
|1-MAT-552||Geometria pre grafikov (2)||Božek M.|| ||3/L ||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-670||[[Expert Systems|Expertné systémy]]||[[Ladislav Guller|Guller L.]] || ||3/L ||P2,C2||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||3/L ||P2,C2||6||50/50
+
|}
+
 
+
* Blok aplikovaných predmetov, ''povinný výber: 12 kreditov''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-INF-175||[http://user.edi.fmph.uniba.sk/winczer/spolaspekty.html    Spoločenské aspekty informatiky]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||1/L ||K2||2||50/50
+
|-
+
|1-AIN-500||[[Linux for Users|Linux pre používateľov]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1/L ||K2||2||100/0
+
|-
+
|1-INF-230||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/teaching.html Úvod do databázových systémov]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk Plachetka T.] || ||2/Z||P2,C2||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-636||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/Z ||P2,C2||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-515||[[Calculations in Science and Technology|Vedecko-technické výpočty]]|| Šťavina P., [http://atlas11.dnp.fmph.uniba.sk/~masarik/ Masarik J.] || ||2/Z ||K3||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-510||[[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]||[[Jozef Nagy|Nagy M.]] || ||2/Z ||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-521||[[Database Systems Implementation|Implementácia databázových systémov]]|| Golian R. || ||2/L ||P2,C2||5||60/40
+
|-
+
|1-MAT-560||[http://www.sccg.sk/~wega/ Webovská grafika]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.]|| ||3/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-530||[[Multimedia|Multimédiá]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]], [[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/Z ||P2||2||40/60
+
|-
+
|1-INF-511||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/unix/ UNIX pre administrátorov]||[http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Zamestnanci?_method=detail&id=1 Janáček J.]|| ||3/Z||P2,C2||4||50/50
+
|-
+
|1-MAT-570||[[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||3/Z ||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-172||[[Programming 4|Programovanie (4)]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]]|| ||2/L||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-511||[[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]||[[Peter Borovansky|Borovanský P.]] || ||3/Z ||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-INF-520||Úvod do informačnej bezpečnosti||Olejár D., [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~stanek/ Stanek M.] || ||3/L ||P3||4||0/100
+
|-
+
|1-AIN-540||[[Advanced Programming Techniques|Pokročilé programátorské techniky]]||[http://user.edi.fmph.uniba.sk/salanci/ Salanci Ľ.] ||Limit: 20 students ||3/L||K4||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-545||[[Geometric Objects Representation|Reprezentácie geometrických objektov]]||[[Vladimir Zatko|Zaťko V.]] ||1-MAT-570||3/L||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-550||[[Image Processing Fundamentals|Základy spracovania obrazu]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/L ||K3||4||50/50
+
|-
+
|1-AIN-551||[[Algorithms for AI Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/L ||P2,C1||4||50/50
+
|-
+
|1-INF-516||Princípy tvorby softvéru||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ KI] || ||3/L ||K4||5||25/75
+
|}
+
 
+
'''Výberové predmety'''
+
 
+
* Blok Telovýchovné aktivity
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-MXX-210||Telesná výchova a šport (3)||KTF|| ||2/Z||C2||2||0/100
+
|-
+
|1-MXX-220||Telesná výchova a šport (4)||KTF|| ||2/L||C2||2||0/100
+
|-
+
|1-MXX-310||Telesná výchova a šport (5)||KTF|| ||3/Z||C2||2||0/100
+
|-
+
|1-MXX-320||Telesná výchova a šport (6)||KTF|| ||3/L||C2||2||0/100
+
|-
+
|1-UXX-115||Kurz turistiky a športov v prírode||KTF|| ||1/L|| ||2||0/100
+
|-
+
|1-UXX-215||Kurz lyžovania a športov v prírode||KTF|| ||2/Z|| ||2||0/100
+
|-
+
|1-UXX-340||Športovo-rekreačné aktivity v dennom režime žiakov a študentov||KTF|| ||3/Z||C2||2||0/100
+
|}
+
 
+
* Blok Cudzie jazyky
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-MXX-141||Francúzsky jazyk (1)||Vilášek P.|| ||1/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-161||Ruský jazyk (1)||Klátiková E.|| ||1/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-151||Nemecký jazyk (1)||Vilášek P.|| ||1/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-131||Anglický jazyk (1)||KJ|| ||1/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-142||Francúzsky jazyk (2)||Vilášek P.|| ||1/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-152||Nemecký jazyk (2)||Vilášek P.|| ||1/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-132||Anglický jazyk (2)||KJ|| ||1/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-161||Ruský jazyk (2)||Klátiková E.|| ||1/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-241||Francúzsky jazyk (3)||Vilášek P.|| ||2/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-231||Anglický jazyk (3)||KJ|| ||2/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-261||Ruský jazyk (3)||Klátiková E.|| ||2/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-251||Nemecký jazyk (3)||Vilášek P.|| ||2/Z|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-242||Francúzsky jazyk (4)||Vilášek P.|| ||2/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-252||Nemecký jazyk (4)||Vilášek P.|| ||2/L|| ||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-261||Ruský jazyk (4)||Klátiková E.|| ||2/L|| ||2||50/50
+
|}
+
 
+
* Blok Humanitné predmety
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-MXX-425||Filozofické koncepcie významu (1)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/Z||P1,S1||2||50/50'''s'''
+
|-
+
|1-MXX-403||Úvod do Piagetovej psychológie (1)||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/Z||P2||2||50/50'''s'''
+
|-
+
|1-MXX-408||[[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/Z||K2||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-407||[[Brain and Mind|Kognitívne vedy: mozog a myseľ]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/Z||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-423||Filozofia L. Wittgensteina (1)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-421||Problémy analytickej filozofie (1)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-491||Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých||[[Elena Mendelova|Mendelová E.]]|| ||1/Z||K2||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-427||Úvod do filozofie jazyka||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-422||Problémy analytickej filozofie (2)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/L||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-426||Filozofické koncepcie významu (2)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/L||P1,S1||2||50/50'''s'''
+
|-
+
|1-MXX-424||Filozofia L. Wittgensteina (2)||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-404||Úvod do Piagetovej psychológie (2)||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/L||P2||2||50/50'''s'''
+
|-
+
|1-MXX-407||[[Language and Cognition|Kognitívne vedy: jazyk a kognícia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/L||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-428||Teória rečových aktov||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]]|| ||1/L||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-230||Komplexné tvorivé myslenie (1)||Teplanová K.|| ||2/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-482||Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania||Haverlíková L.|| ||2/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-461||Vedecká show (1)||Matejka M.|| ||2/Z||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-462||Vedecká show (2)||Matejka M.|| ||2/L||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-240||Komplexné tvorivé myslenie (2)||Teplanová K.|| ||2/L||P1,S1||2||50/50
+
|-
+
|2-MXX-481||Vzdelávacie hry vo fyzike||Haverlíková L.|| ||2/L||P1,S1||2||50/50
+
|}
+
 
+
* Blok Celofakultné predmety
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-MXX-190||Príspevok na študentskej vedeckej konferencii||Boďa|| ||1/Z ||S4||4||50/50
+
|}
+
 
+
* Blok Výberové predmety
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|1-AIN-610||[[Creating Web Documents|Tvorba webových dokumentov]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky Hrušecký R.], [[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||1/Z ||K3||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-408||Kognitívne laboratórium||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/Z||K2||2||50/50
+
|-
+
|1-MXX-407||Kognitívne vedy: mozog a myseľ||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/Z||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-INF-810||Rýchlostné programovanie (1)||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.], [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||1/Z ||C2||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-111||[[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] || ||1/Z ||C2||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-615||[[Introduction to Web Applications|Úvod do webových aplikácií]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky Hrušecký R.], [[Marek Nagy|Nagy M.]] ||1-AIN-610||1/L||K3||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-407||Kognitívne vedy: jazyk a kognícia||[[Jan Rybar|Rybár J.]]|| ||1/L||K2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-636||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/Z ||P2,C2||6||50/50
+
|-
+
|1-AIN-612||[[Development of Accessible E-documents and Programs for Visually Impaired|Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nevidiacich]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1-3/Z ||K2||3||100/0
+
|-
+
|1-INF-815||Rýchlostné programovanie (2)||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.], [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||1/L ||C2||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-151||[[Mathematics Complementary Classes 2|Doplnkové cvičenie k matematike (2)]]||[http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/ Prešnajder P.] || ||1/L ||C2||2||100/0
+
|-
+
|1-AIN-425||[[Declarative Programming of Web Applications|Deklaratívne programovanie webovských aplikácií]]||[[Jan Kluka|Kľuka J.]], [[Pavol Voda|Voda P.]] ||1-AIN-505 ||2/Z||P1,C2||4||60/40
+
|-
+
|1-INF-410||Formálne jazyky a automaty (2)||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rovan/ Rovan B.] ||1-INF-215! and 1-INF-220||2/L||P3,C1||6||30/70
+
|-
+
|1-INF-415||Úvod do teórie programovania||Prívara I., [[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/L ||K3||4||0/100
+
|-
+
|1-AIN-680||[[Extreme Programming|Extrémne programovanie]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] || ||2/L ||S2||3||50/50
+
|-
+
|1-INF-695||[http://www.sccg.sk/~samuelcik/opengl.html OpenGL]||[[Martin Samuelcik|Samuelčík M.]] || ||3/Z ||K2||3||100/0
+
|-
+
|1-INF-435||Pravdepodobnosť a štatistika|| [http://www.iam.fmph.uniba.sk/ospm/Harman/index.htm Harman R.] || ||3/Z ||P3,C1||5||30/70
+
|-
+
|1-AIN-655||[[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||3/Z ||K2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-685||[[Intelligent Techniques in e-learning|Inteligentné techniky v e-Learningu]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 40 students||3/Z||S2||3||50/50'''s'''
+
|-
+
|1-AIN-617||[[Answer Set Programming|Logické programovanie ASP ]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/Z ||P2,S2||6||25/75
+
|-
+
|2-INF-132||[http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/uda/ Úvod do distribuovaných algoritmov]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Královič Ra.] || ||3/Z ||P4||6||30/70
+
|-
+
|1-AIN-616||[[Symbolic Programming and LISP|Symbolické programovanie a LISP]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/L ||P2,C2||6||50/50
+
|-
+
|1-INF-471||[[Planning - Introduction to Knowledge Representation|Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||3/L ||K4||6||20/80
+
|-
+
|2-INF-129||[http://ii.fmph.uniba.sk/~gruska/teaching.html Úvod do paralelného programovania]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||3/L ||P3,C1||6||20/80
+
|-
+
|1-AIN-372||[[Programming 5|Programovanie (5)]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič P.]]|| ||3/Z||K4||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-675||[[Philosophy of Internet|Filozofia internetu]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 50 students ||3/L||P2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-611||[[Creative Writing|Tvorivé písanie]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyárfáš F.]] ||Limit: 10 students||3/L ||S2||3||50/50
+
|-
+
|1-AIN-426||[[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný Robotický Seminár]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||2/L,Z ||S1||1||100/0
+
|}
+

Revision as of 18:32, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Zápis 2015/2016

Termíny zápisu študentov podľa ročníkov:

  • 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
  • 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
  • 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.

Študijný plán

Záverečné práce

Štátne skúšky

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >