9.2.11. Sylaby štátnych záverečných skúšok
magisterského študijného programu
Kognitívna veda

Garant: Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Študent si ťahá po jednej otázke z oboch predmetov. Študijné podklady k otázkam sú tu.


2-IKV-953 Teórie a empirické metódy v kognitívnej vede

 1. Pojmy filozofie mysle: myseľ, vedomie, problém vzťahu mysle a tela, intencionalita, kvália, subjektivita, epifenomenalizmus, redukcionizmus, psychofyzický paralelizmus, superveniencia.
 2. Teórie vzťahu mysle a tela I.: dualizmus substancií – argumentácie v prospech dualizmu a problémy;  teórie identity – prednosti a nedostatky.
 3. Teórie vzťahu mysle a tela II.: analytický behaviorizmus (Hempel, Ryle) – charakteritiska a kritika; komputačný funkcionalizmus (Turing); nereduktívny monizmus (Davidson).
 4. Percepčný systém: základné vlastnosti (organizačná sila, konštantnosť vnímania, vidieť sa učíme), hlavné teórie (prístup zdola nahor - teória priamej percepcie, templatová/šablonová teória, geonová teória, prototypová teória; prístup zhora nadol – konštruktívna percepcia).
 5. Pamäťový systém (jednotlivé zložky) a pamäťové procesy (kódovanie, konsolidácia, vybavovanie a zabúdanie informácií): hlavné teórie (resp. modely) a experimentálne metódy skúmania.
 6. Baddeleyho model pracovnej pamäti verzus Atkinson-Shiffrinov modálny model pamäti.
 7. Základné funkcie pozornosti (bdelosť a detekcia signálov, vyhľadávanie, výberová pozornosť a delenie pozornosti) – hlavné teórie a kľúčové experimenty.
 8. Reprezentácia a organizácia poznatkov v mysli (predstavy, pojmy, schémy, scenáre, kognitívne mapy): hlavné teórie (Paivio, Kosslyn, Barsalou) a experimentálne metódy skúmania.
 9. Základné vlastnosti prirodzeného jazyka (arbitrárnosť, generatívnosť, dynamickosť atď.), percepcia reči (koartikulácia, kategorická percepcia, McGurkov efekt atď.), produkcia reči (Leveltov model).
 10. Emócie a kognícia. Klasifikácia základných emócií. Meranie emócií. Emočné učenie. Emócie a rôzne kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť a percepcia).
 11. Rozhodovacie procesy – teória očakávaného úžitku (Bernoulli), prospektová teória (Kahneman-Tversky), efekt rámcovania (framing) a ďalšie heuristiky intuitívneho usudzovania (dostupnosť, reprezentatívnosť, omyl konjunkcie, ukotvenie, iluzórna korelácia, efekt návnady).
 12. Dizajn behaviorálneho experimentu: návrh, metódy získavania a spracovania dát, vyhodnotenie experimentu.
 13. Zobrazovacie metódy merania aktivity mozgu: EEG, PET, fMRI, TMS (priestorové a časové rozlíšenia, škály).
 14. Neurálne koreláty kognitívnych procesov (pamäť, percepcia, pozornosť a reč).


2-IKV-952 Formálne metódy v kognitívnej vede

 1. Význam výpočtových modelov v kognitívnej vede.
 2. Kognitivizmus (GOFAI) verzus modely s emergenciou (samoorganizácia, enaktívnosť): porovnanie z hľadiska reprezentačných formalizmov a metód učenia.
 3. Agent, typy jednoduchých agentov, hlavné koncepty, agentový program.
 4. Prehľadávanie stavového priestoru: informované a neinformované stratégie.
 5. Logické agenty, propozičná databáza znalosti, inferenčné mechanizmy.
 6. Predikátová databáza znalosti, dopredné a spätné zreťazenie.
 7. Základy induktívneho učenia, priestor hypotéz, rozhodovacie stromy, generalizácia.
 8. Štatistické učenie: priestor hypotéz, pravdepodobnosť, Bayesovo pravidlo, MAP a ML učenie.
 9. Dopredné neurónové siete: učenie s učiteľom, základné modely (perceptrón), využitie.
 10. Metódy so samoorganizáciou: metóda hlavných komponentov, Kohonenova mapa (SOM), základné mechanizmy, využitie pri riešení úloh.
 11. Rekurentné neurónové siete: najbežnejšie architektúry, spôsoby učenia, úlohy s časovým kontextom (klasifikácia sekvencií, predikcia).
 12. Učenie posilňovaním: základné koncepty, príklad metódy učenia (napr. TD).
 13. Evolučné algoritmy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.
 14. Fuzzy systémy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.