Vážené diplomantky a vážení diplomanti,

o písaní diplomoviek možno odporúčať knihu

[Katu98] KATUSCAK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 117 p. Bratislava: Stimul 1998. ISBN 80-85697-69-6

a o organizácii výskumnej práce ai.

[Kim93] KIM, S. H. 1993. Podstata tvorivosti. Bratislava: Open Windows 1993. ISBN 80-85741-01-6.

English original: KIM, S. H. 1990. Essence of Creativity. Oxford: Oxford University Press 1990

odkiaľ citujeme zo s. 108

Tabuľka 8.1. Ilustratívna osnova správy o napredovaní v myšlienkovom alebo teoretickom úsilí

 1. Súhrn
 2. Cieľ
  • Čo je účelom práce
 3. Pozadie
  • Prehľad literatúry
   • Aká bola povaha podobných už hotových prác?
  • Relevancia
   • Akým spôsobom a do akej miery sú už existujúce poznatky relevantné cieľu?
  • Irelevancia
   • Akým spôsobom a do akej miery je predchádzajúca práca nerelevantná?
 4. Prístup
  • Aký je pojmový rámec oblasti problému?
  • Aká metodika alebo technika sa použila?
  • Aké činnosti, operácie alebo experimenty sa urobili?
 5. Výsledky
  • Pozitívne
   • Aké sú predbežné alebo konečné výsledky?
   • Ako sa dá súčasná práca prispôsobiť, rozšíriť alebo inak modifikovať, s účelom ľahšie dosiahnuť cieľ?
  • Negatívne
   • Aká je povaha a rozsah každého úspechu?
 6. Stratégia
  • Obmedzenia súčasného prístupu
   • Aké sú nedostatky súčasného prístupu
  • Budúca práca
   • Čo bude ešte potrebné urobiť?
 7. Doplnky
  • Literatúra
  • Dodatky
   • Technické podrobnosti
   • Pomocné informácie
   • Počítačové programy
  • Obrázky
  • Iné

Hodno poznamenať, že horeuvedené dva bibliografické odkazy o knihách sa pridŕžajú doleuvedenej normy ISO 690 s tým, že ich citácie resp. citovania v texte by sa správne mali identifikovať ako (Katuscak, 1998) resp. (Kim, 1993, s. 108). Preferujem skomprimovanu formu [Katu98], platné je aj [Ka] a [Ki] alebo [1] a [2], keby sme odkazy v zozname na konci práce takto označili.

Autor sa identifikuje verzálami celého priezviska a za čiarkou súborom skratiek krstných mien. Ďalší spoluautori sa indikujú buď zaužívanou skratkou et al. (čo znamená: a ďalší) alebo sa oddelia pomlčkami napr. CYRIL, X. Y. Z. - METOD, A. B. C. 869. Designing a Pretty New Font for Slavonic Language(s) Long Time before Guttenberg. Unpublished manuscript. Nitrava: Unknown Nopublisher 869. ISBN not given.

Názov knihy sa vždy uvádza kurzívou/italics a povinne je aj ISBN. Nepovinný je počet strán a miesto vydania. Ak ale uvádzate miesto vydania, musí sa tento reťazec na konci označiť dvojbodkou. Každú položku v odkaze oddeľujeme BODKOU a medzerou, lebo podľa tejto konvencie sa jednak rozoznáva miesto vydania a budú sa čoskoro globálne triediť položky pre dátabázové spracovanie odkazov.

Trocha inak sa zapisujú bibliografické odkazy na články v časopisoch. Treba okrem autora, roku a názvu článku uviesť aj časopisecký ročník, číslo daného zväzku (Volume) a čísla strán, na ktorých je článok vo forme pp. 123-456. Pp. je skratka od anglického pages. Ak ide o jedinú stránku, tak p. 123. Kurzívou sa v tomto pripade uvádza názov časopisu. Povinné je ISSN.

Webovské a e-mailové zdroje treba uviesť analogicky, t. j. meno autora. rok. názov textu alebo multimediálneho titulu. URL. resp. Personal e-mail (dátum). V style MLA (WALKER, J. R. 1995. MLA-Style Citations of Electronic Sources. http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html tento odkaz preberám z [Katu98] s. 100) sa aj názov e-mailu či MM titulu uvádza v kurzíve.

Medzinárodné normy sa uvádzajú takto: ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure. Všetko za druhou dvojbodkou kurzívou.

Osobná komunikácia, keď Vám niečo povie napr. Dežo pod viechou, no a má to relevanciu k Vašej téme a nie je to Váš vlastný nápad, sa uvádza takto: DEZIDER, D. 2000. Ako na to celkom perfektne. Personal communication. Bratislava: december 2000. V tomto prípade možno vynechať aj názov diela.

Zretelným oddelením prevzatých vedomostí od svojich sa zbavujete jednak zodpovednosti za možné chyby a druhak sa vyhýbate možnému až právnemu postihu za plagiátorstvo. Obzvlášť rozumné je prevziať PRESNÉ definície pojmov z renomovanej knihy. S vlastnými nedomyslenými definíciami v diplomovkách z matematiky a informatiky niekedy totiž vznikajú neobyčajne zapeklité komplikácie, ktoré môžu prinajhoršom zdevalvovať celú hodnotu Vašej práce.

Najčastejšie chyby v diplomovkách

Vážení diplomanti,

nasledujúci prehľad najčastejších zbytočných chýb Vás môže už teraz autorsky inšpirovať a zároveň môže ušetriť v diplomovkovom procese veľa času a (ne)kvality. Chyby nie sú všetky, zozbierali sme ich v diplomovkách z grafiky začiatkom 90. rokov a sú usporiadané podľa rastúcej závažnosti:

 • Úprava textu a obrázkov, chýbajúce mená obrázkov.
 • Chaotický citačný (na pramene) a odkazový (na iné časti textu) aparát.
 • Terminologické chyby, "svoje" pojmy.
 • Neúplný, zastaraný (za 2 roky vyšli stovky článkov) alebo nepresný zoznam prameňov.
 • Používanie v práci nedefinovaných pojmov, spoliehanie sa na samozrejmosť výkladu, stotožňovanie adresáta textu a programu so sebou.
 • Rozpory v označení (vhodné je zaradiť prehľad označení).
 • Začiatočnické chyby v zobrazovaní a interakcii, napr. chýbajúca úvodná obrazovka či neponúknutá funkčná vetva.
 • Neokomentovanosť programu, nepriznané použitie práce iných autorov (unity, procedury, hedre).
 • Nerozlíšenie prevzatých a svojich myšlienok.
 • Nezadaný alebo matne zadaný cieľ a/alebo metóda práce.
 • V závere práce nezrekapitulovaný svoj autorský prínos v teoretickej a praktickej časti práce.
 • Chýbajúca diskusia o výhodách a nevýhodách navrhnutého riešenia.
 • Neproporčnosť, napr. priveľa textu o naštudovanej teórii a skoro nič o vlastnom postupe, o alternatívach svojho rozhodovania.
 • Nedodržanie dohodnutého rozsahu práce (max. objem textu do 50 strán po 30 riadkov a 60 znakov), priloženie listingov namiesto diskety či cédéčka.
 • Dôsledky časovej tiesne tam, kde sa diplomovka nepochopila ako dvojročná pravidelná a systematická práca, čiže skutočná príprava na kaýždodennosť budúceho povolania.
 • Nesúlad obsahu a vlastného prínosu práce s prezentáciou na obhajobe.

Uvedené chyby su zväčša chyby spôsobu podania svojich výsledkov a niekedy zbytočne prispievaju ku zníženiu hodnotenia diplomovej práce. Diplomovka je Vaša prvá kniha, a práve preto by mala byť čo najlepšia.

Andrej Ferko

PS. Ďalšie knihy o písaní diplomoviek nájdete v Katuscakovej knihe, malú A5 žltú príručku o prezentácii predávajú v skriptárni FEI STU, novšia kniha vyšla ešte na Žilinskej univerzite od prof. Puškára.