Matematická logika pre kognitívnu vedu 2-IKV-267

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematická logika pre kognitívnu vedu (2-IKV-267)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-267 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
E-mail: pavol.zlatos@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Pokytnúť študentom základné znalosti o logike vo všeobecnosti a o matematickej logike zvlášť, a oboznámiť ich s niektorými jej aplikáciami v matematike a ich dôsledkami pre filozofické myslenie a kognitívnu vedu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne