Úvod do filozofie mysle 2-IKV-114

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do filozofie mysle (2-IKV-114)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Introduction to Philosophy of Mind
Informačný list: Informačný list 2-IKV-114 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
E-mail: silvia@libris.sk
Domovská stránka: http://filozofia.truni.sk/osobne-stranky/silvia-galikova/591.htm

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými filozofickými koncepciami a prístupmi k problematike vzťahu tela a mysle.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne