Úvod do neurovedy 2-IKV-123

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do neurovedy (2-IKV-123)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (3)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-123 (fakultná služba)
Vyučujúci: MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
E-mail: ostatnikova@fmed.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.testosterone.host.sk/Index.htm

Popis predmetu:

Uvedenie do problematiky neurovedy v rozsahu, ktorý je potrebný na zmysluplné zvládnutie študijného programu.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Introduction to Neuroscience)