Formálne metódy tvorby softvéru 2-AIN-185

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Formálne metódy tvorby softvéru (2-AIN-185)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (3), C - cvičenie (1)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-185 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
E-mail: gruska@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gruska/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s problematikou fromálnymi metódami tvorby softvéru.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne