Súčasné teórie vedomia 2-IKV-182

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Súčasné teórie vedomia (2-IKV-182)
Prerekvizity: 2-IKV-114 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-182 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD.
E-mail: silvia@libris.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov so súčasnými trendami vo výskume vedomia, jeho funkcie a úlohy pri kognitívnom spracovaní, sociálnych interakciách a kontrole správania.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne