Otázky na skúšku z Tvorby informačných systémov 2014/2015

 1. tvorba katalógu požiadaviek (requirements specification):
   - druhy vyvíjaného softvéru
   - externé atribúty kvality
   - interné atribúty kvality
   - atribúty kvality použitia
   - štruktúra nákladov na vývoj softvéru
   - úspešnosť softvérových projektov
   - role - stakeholders
   
   - špecifikácia požiadaviek, hlavný problém
   - fázy procesu špecifikácie požiadaviek
   - špirálový model
   - ďalšie problémy tvorby katalógu požiadaviek
   - základná štruktúra dokumentu RD
   - pre koho je určený
   
   - fáza zbierania požiadaviek (elicitation)
   - interview - jeho typy
   - scenáre 
   - etnografia, pozorovanie
   - prototypovanie 
    - výhody a nevýhody
    - druhy a ďalšie prístupy
   
   - fáza analýzy a vyjednávania požiadaviek
    - checklist
  
   - fáza validácie požiadaviek
     - actions
     - checklist
  
   - ostatné požiadavky (non-functional requirements)
  
 2. modely vývoja informačných systémov
   - fázy vývoja
   - súviaiace procesy
   - atribúty modelov
   pre každý model: vlastnosti, výhody, nevýhody:
   - vodopádový model
   - evolučný model
   - inkrementálny model
   - vývoj s opakovaným použitím komponentov
   - vývoj formálnymi metódami
   - špirálový model
   - Unified process & Rational unified process
   - agilné metódy
   - open source
    
  architektonické pohľady na systém
  
  entitno relačný diagram
  
 3. diagramy UML - vedieť čítať, kresliť, vysvetliť na čo je každý určený, uviesť príklad:
  - Diagram tried
  - Diagram objektov
  - Diagram používateľských scenárov
  - Sekvenčný diagram
  - Diagram komunikácie
  - Stavový diagram
  - Diagram činností (vývojový diagram/flow chart)
  - Diagram komponentov
  - Diagram rozmiestnenia elementov
  - Data-flow diagram
  
 4. Návrh
   - ciele pri tvorbe návrhu
   - základná štruktúra Software Design Document
   - objektová normalizácia: ONF1-3
   - refaktorizácia
   - základné typy softvérovej architektúry:
     - zdieľaná pamäť
  	 - hierarchická / vrstvová
  	 - skrývanie informácií
  	 - pipes and filters
  	 - repository
  	 - blackboard
  	 - dávkové spracovanie / batch
  
 5. Návrhové vzory:
     - mať aspoň nejakú relevantnú predstavu ku každému
  	 - vedieť vysvetliť niekoľko z nich podrobnejšie na reálnom príklade
  
 6. Integrácia aplikácií
    - voľná väzba vs. pevná väzba (v čase návrhu, v čase behu)
  	- klasifikácia podľa
  	  - poskytovanej funkčnosti
  	  - spôsobu komunikácie s aplikáciami
  	  - vnútornej komunikácie v rámci int. riešenia
  
 7. Anotácie
    - na čo môžu slúžiť pri vývoji IS?
  	- uviesť tri rôzne druhy konkrétnych príkladov
  
 8. Čistý kód
    - orientovať sa v problamatike
  	- vedieť vysvetliť aspon 10 rôznych zásad pri písaní čistého kódu, ktoré sú uvedene v Martinovej knihe
  
 9. Agilné metódy / SCRUM
    - orientovať sa v problematike
  	- vedieť podrobne vysvetliť:
  	  - čo je sprint
  		- štruktúra tímu/role
  		- typy schôdzí
  		- typy dokumentov
  
 10. Soft Skills
     - spôsoby riadenia v spoločnosti
  	 - základné postoje pri tímovej práci a v rozhodovaní/osobnostný profil
  	 - tímové role
  
 11. Informačné systémy v štátnej správe
     - čo je OPIS, čo je NSRR
  	 - vedieť uviesť aspoň 4 rôzne projekty OPIS