1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)

Novinky

O kurze

Tu nájdete informačný list predmetu.

Cieľ predmetu

Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.

Stručná osnova predmetu

Úvod do kombinatoriky. Základné enumeračné princípy: sčítavací a násobiaci. Základné kombinatorické konfigurácie: permutácie, variácie a kombinácie, bez opakovania a s opakovaním. Ďalšie enumeračné úlohy: princíp zapojenia a vypojenia, partície čísel. Základné kombinatorické identity: Pascalova formula, binomická a multinomická veta.

Základy logiky. Jazyk formúl: atomické formuly, výrokovo-logické spojky a kvantifikátory. Ďalšie výrazové prostriedky. Základné metódy matematických dôkazov: priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, rozlišovanie prípadov. Dôkaz ekvivalencie, dôkazy existenčných a univerzálnych vlastností, konštruktívne a nekonštruktívne dôkazy. Matematická indukcia, úplna indukcia a princíp najmenšieho čísla.

Úvod do teórie čísel. Základné diskrétne číselné obory: prirodzené a celé čísla. Neúplný podiel a zvyšok po delení. Deliteľnosť čísel. Najväčší spoločný deliteľ. Euklidov algoritmus. Lineárne diofantické rovnice. Prvočísla a zložené čísla. Základné vlastnosti prvočísel. Rozklad čísla na prvočinitele. Základná veta aritmetiky. Číselné sústavy.

Základy teórie množín. Základné pojmy. Axióma extenzionality. Určenie množiny. Paradoxy teórie množín. Základné množinové vzťahy a operácie. Podmnožina a vlastná podmnožina. Zjednotenie a prienik množín. Doplnok množiny a rozdiel množín. Potenčná množina. Usporiadané dvojice. Karteziánsky súčin. Zovšeobecnené množinové operácie. Enumerácia množín. Princíp zapojenia a vypojenia. Rozklady množín a ich enumerácia. Základné množinové identity.

Literatúra

Doplňujúca literatúra

Nadväzujúce predmety

Výučba