Programovanie III, Algorimy v Jave, cvičenia zimný semester 2009/2010

Povinné úlohy:


Úloha pre skupinu 4, cvičenie 6:

Úloha pre skupinu 4 (Pondelok 18:10 F1-248)
Cvičenie 6:
Úloha na pondelok 3.novembra:
Vyriešte príklad o grafoch z Cvičenia 6:

 • Trieda DataPourVous obsahuje popis grafu, ktorého vrcholy sú očíslované indexami 0 .. N-1.
  - Graph(int[][] N) je konštruktor, ktorý vytvorí graf s N vrcholmi z poľa, príklad viď konštanta graph v triede DataPourVous,
  - boolean hasEdge(int u, int v) vráti true, ak existuje hrana medzi vrcholmi u a v, inak false,
  - boolean removeEdge(int u, int v) odstráni hranu medzi vrcholmi u a v a vráti true, ak tam hrana predtým bola, inak false,
  - boolean addEdge(int u, int v) pridá hranu medzi vrcholy u a v a vráti true, ak tam hrana už aj predtým bola, inak false,
  - int getDegree(int v) vráti stupeň vrchola v,
  - boolean isConnected() vráti true, ak je graf súvislý, inak false,
  - int distance(int u, int v) vráti vzdialenosť vrcholov u a v alebo -1, ak medzi týmito vrcholmi neexistuje žiadna cesta.


 • [Odovzdať riešenie úlohy]


  Úloha pre skupinu 4, cvičenie 7:

  Úloha na pondelok 10.novembra, 18:10:

  Príklad "advanced minesweeper"
  Zadanie vychádza z hry známej ako Míny (Minesweeper) známej napr. z MS Windows
  Načítajte súbor miny.in.
  Spracujte súbor tak, že ohodnotíte každé políčko podľa toho, koľko mín je v jeho okolí (osem okolie).
  Teda každé políčko, na ktorom nie je mína, môže mať hodnotu 0 až 8.
  Do súboru miny.out vypíšte ohodnotené mínové pole.

  Štruktúra súboru je nasledovná:
  Prvé dva riadky obsahujú čísla - šírka a výška hracieho pola
  Ďalej nasleduje obdĺžnik znakov . a B
  Políčko označené B predstavuje mínu.
  Políčko označené . predstavuje voľné miesto.
  12
  10
  ....B....B..
  .B..........
  .......BB...
  ..........B.
  ...B........
  .......B.B..
  .B..........
  ..........BB
  ..B...B.....
  .........B..
  

  Ak informatik niečo nevie, informuje sa u kolegov !
  Odporúča sa riešiť aj ostatné príklady z cvičenia 7, je vysoká pravdepodobnosť, že niečo podobné bude na budúcej rozcvičke.

  A nezabudnite si do pondelka preriešiť minuloročný midterm !
  Už v pondelok 12:20 budete bojovať o 20 bodov !
  A bez tréningu nebudete mať veľké šance na dostatok bodov !  [Odovzdať riešenie úlohy]


  Úloha pre skupinu 4, cvičenie 8:

  Úloha na pondelok, 24 novembra, 18:10

  Vytvorte program, ktorý načíta a spracuje súbory k_in.txt a h_in.txt a vytvorí súbory k_out.txt, resp. h_out.txt
  Štruktúra súborov je nasledovná :
  V každom riadku sú tri údaje: Stĺpec Riadok Znak
  napr.
  8 0 -
  14 3 |
  13 7 /
  Výsledný súbor je textový súbor, ktorý má
  v riadku 0 a stĺpci 8 znak -
  v riadku 3 a stĺpci 14 znak |
  v riadku 7 a stĺpci 13 znak /
  Výsledkom spracovania súboru k_in.txt je teda súbor k_out.txt, a výsledkom spracovania súboru h_in.txt je...zistíte sami.


  [Odovzdať riešenie úlohy]


  Úloha pre skupinu 4, cvičenie 9:

  Riešenie rozcvičky 8 "zlepovanie súborov" + súbor s dátami data.zip a výsledný zlepený súbor zlepenec.jpg

  Predchádzajúca domáca úloha viacerim z vás nefungovala korektne.
  Od vynechania posledného riadku/stĺpca, cez prevrátené osi, zlé parsovanie, nefunkčnosti kvôli prístupu mimo vyhradené polia až po neidentifikovateľné výstuy.
  Väčšina z vás si je vedomá nedostatkov, ktoré v úlohe má.
  Ak vám záleží na bodoch, pozrite sa do vašich odovzdaných riešení poriadne a skúste mi navrhnúť opravu.

  Zadanie domácej úlohy:
  Graficky (applet) Simulujte pohyb N guličiek v obdľžnikovej krabici,
  pričom každú reprezentujte jedným vláknom (thread).
  Každá gulička má svoju vlastnú rýchlosť, farbu a smer.
  Guličky majú zanedbateľnú veľkosť a odrážajú sa od stien krabice
  ale i navzájom od seba v čo najvierohodnejšie v duchu "uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu".
  Vždy po M časových jednotkách prihoďte do krabice na náhodné miesto s náhodným smerom a rýchlosťou ďalšiu guličku, a simulujete viac guličiek.

  Problémy, na ktoré možno natrafíte:
  - guličky môžu zostať po náraze v sebe "zaseknuté"
  Ak má gulička príliš veľkú rýchlosť:
  - môže vyletieť z krabice
  - môže preletieť skrz inú guličku

  Pokúste sa tieto problémy vo vlastnom záujme vyriešiť.
  Možno na ne natrafíte pri nasledujúcej rozcvičke.

  Na zamyslenie - ako by bolo treba modifikovať riešenie v prípade,
  že by mala každá gulička rôznu veľkosť ?
  Pre inšpiráciu odporúčam pozrieť si prednášku Vlákna a konkuretné procesy:
  - slajd 22 - interakcia guličiek s krabicou
  - slajd 24 - interakcia guličiek navzájom
  - slajdy 23 a 25 - applet a vykresľovanie
  Akékoľvek nejasnosti so zadaním adresujte na juraj.starinsky(at)gmail.com
  Netreba sa báť, treba si to vyskúšať, hlavne začnite včas, aby ste kvôli problémom, na ktoré narazíte, nezmeškali odovzdávanie.


  [Odovzdať riešenie úlohy]


  Úloha pre skupinu 4, cvičenie 10:

  Riešenie rozcvičky 10 + celé zadanie

  V úlohe z cvičenia 8 - spracovanie textových súborov, mali nedostatky a neodstránili ich títo študenti:

  Myšík Ján

  Ak sa teda dotyční chcú vyhnúť postihu za spomenutú úlohu, odporúčam poriadne si skontrolovať odovzdané riešenie a patrične ho doplniť aj s komentárom, kde bola chyba, ako sa prejavovala a ako ju správne odstrániť.
  Kto sa neozve do konca piatka, 5.12. bude považovaný za záujemcu o postih.
  Kontakt na mňa juraj.starinsky(at)gmail.com

  Úloha o guličkách - nedostatky:
  Náhodný smer a náhodná rýchlosť neznamená, že všetky guličky chodia len presne šikmo, vodorovne alebo zvysle (prípadne stoja na mieste), rovnakou rychlosťou ! (
  Náhodný smer pohybu sme mali na cviku - príklad opitý námorník
  Test odrazov typu gulička 'i' s guličkou 'j' a gulička 'j' s guličkou 'i' :
  - čo ak 'i'=='j' ?
  - čo ak gulička 'i' obracia svoj smer aj smer guličky 'j' a naopak ? Aké budú výsledné smery po spracovaní všetkých nárazov ?

  Skontrolujte si svoju úlohu, či tam nemáte nejaké nedostatky a skúste aj s tým niečo urobiť.
  Ak sa však bude počet nedorobených úloh množiť, postihy budú okamžité, nezvratné a bez milosti ! :-)

  Zadanie úlohy:
  Naprogramujte applet, v ktorom je možné zadať dátum narodenia a určí vám znamenie zverokruhu.
  V applete zobrazte obrázok vášho znamenia graficky, obrázky si vyhľadajte sami.
  Alternatívnym horoskopom sa medze nekladú.


  [Odovzdať riešenie úlohy]