Programovanie III, Algorimy v Jave, cvičenia zimný semester 2009/2010

Povinné úlohy:


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 6:

Úloha na pondelok 3.novembra:

Vyriešte príklad o binárnych stromoch z Cvičenia 6.


[Odovzdať riešenie úlohy]


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 7:

Odovzdajte v pondelok, 10.11.

Zo súboru mapa.in prečítajte obdlžnikovú mapu obsahujúcu znaky '.' (more) a '#' (ostrov). Jeden ostrov je tvorený políčkami '#', ktoré susedia hranou. Vypočítajte a vypíšte veľkosť najväčšieho ostrova.


[Odovzdať riešenie úlohy]


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 8:

Úloha na 24.11.

[Determinant] Vo stupnom matica.txt súbore je matica celých čísel 3x3. Vypočítajte determinant tejto matice. Spôsob akým, sa dočítate napr. tu.

P.S. kedže úloha bola zverejnená až 21.11. tak v tejto skupine za túto úlohu nebudeme strhávať body, to ale neznamená, že nie je povinná (ak vyriešite aj iný príklad z cvičenia 8, tak je to tiež OK - ale aspoň jeden príklad by ste mali mať vyriešený v každom prípade).


[Odovzdať riešenie úlohy]


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 9:

úloha na 1. decembra:

Na ceste od Pampelišky po Tulipán, čo je inak 1000 krokov, sa hrajú tri lienky. Prvá lienka, prezývana tiež A, štartuje z Pampelišky smerom k Tulipánu. Druhá lienka, prezývana tiež B, štartuje z Tulipánu smerom k Pampeliške. Tretia lienka, analogicky už C, sa nachádza niekde na tejto ceste a vyštartuje buďto smerom k Pameliške, alebo k Tulipánu. Lienky chodia rýchlosťou 1 krok za jeden tik. Ak sa dve lienky stretnú, tak obe zmenia smer na opačný. Ak niektorá z nich príde počas hry do Pampelišky alebo do Tulipánu, tá lienka už ďalej nehrá. Hra začína v čase 0 a končí, keď posledná lienka príde do Pampelišky alebo do Tulipánu. Tento čas sa vola čas hrania. Urobte simuláciu hry, vytvorte hypotézu o čase hrania. Zovšeobecnite vašu hru pre N lienok.


[Odovzdať riešenie úlohy]


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 10:

Naprogramujte applet zobrazujúci priebeh niektorej z funkcií: f(x)=sin(x), f(x)=cos(x), f(x)=x*x, f(x)=x*x*x. V appete môžete zadať interval na osiach x aj y, ktoré sa zobrazia do rámčeka s funkčnými hodnotami. Os x a y s popiskami nemusíte kresliť. Užívateľ si v applete môže vybrať jednu z týchto 4 fukncií, ktorej graf nakreslíte (combo).


[Odovzdať riešenie úlohy]


Úloha pre skupinu 3, cvičenie 11:

Posledná úloha (odovzdať prosím pred Vianocami, alebo pred skúškou):

Naprogramujte porovnávač súborov, v ktorom môžete zadať dva (textové) súbory zvolené v z adresárovej štruktúry (JFileChooser), a ako výsledok porovnania uvidíte riadky, v ktorých sa súbory odlišujú. Z výsledku porovnávania musí byť jasné, ktorý riadok je z ktorého súboru. Ak zvládnete, zamyslite sa aj nad logikou, ako inteligentne preskočiť odlišné bloky textu, tak aby sa váš porovnávač opäť "chytil".


[Odovzdať riešenie úlohy]